Piegāde uz:

Pārdevējs patur tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt šeit noradītas cenas.

Sūtījuma paņemšanas (nodošanas piegādāt) diena tiek skaitīta kā 0. diena. Vēlamies pievērst uzmanību, ka noradīts sūtījumu piegādes termiņš ir preliminārs. Termiņš tiek rēķināts darba dienās.

Preču atgriešana

Koronavīrusa un tās pārvaldīšanai iesniegto Lietuvas Republikas valdības ieteikumu dēļ, preces karantīnas laikā netiks atgrieztas. Atgriešanas termiņi tiek pagarināti, neskaitot karantīnas periodu. Lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu [email protected], ja vēlaties atgriezt preces.

1. Preces tiek mainītas vai atgrieztas saskaņā ar spēkā esošajiem Lietuvas Republikas tiesību aktiem. Atbilstošas kvalitātes preču atgriešanas izmaksas sedz Pircējs.

1.1. Pircējam nav tiesību atteikties no pirkšanas-pārdošanas līguma un atgriezt Pārdevējam šādas preces:

1.1.1. ārstnieciskos preparātus;

1.1.2. kvalitatīvus pārtikas produktus, ieskaitot uztura bagātinātājus;

1.1.3. kvalitatīvus parfimērijas, kosmētikas un tualetes piederumus;

1.1.4. kvalitatīvas Preces, kuras Pircējs lietoja, tās sabojāta, sabojāja to iepakojumu vai citu Pircēja izdarītu darbību dēļ, Preces zaudēja savu preču izskatu, kā arī ne pilnas komplektācijas preces (piemēram, zaudētas konkrētas Preču daļas, nav lietošanas instrukcijas vai garantijas grāmatiņas, ja tā tika izdota u.tml.);

1.1.5. citas Preces, kuras Pārdevējas var atteikties pieņemt balsoties uz spēkā esošiem tiesību aktiem.

2. Ja Pircējs vēlas atgriezt nekvalitatīvu vai kvalitatīvu prece, viņam ir jāsazinās ar Pārdevēju un pa e-pastu X jāiesniedz skaidrs paskaidrojums par preču atgriešanu, vēstulē ir arī jānorāda vārds, uzvārds vai nosaukums, adrese, telefona numurs, preču pirkšanas datums, atgriežamo preču nosaukums un daudzums.

3. Atgriezot preces Pārdevējam, ir jāievēro šie nosacījumu:

    3.1. atgriežamajai preču ir jābūt oriģinālā, kārtīgā iepakojumā (šo punktu nepiemēro tādā gadījumā, kad tiek atgriezta nekvalitatīva prece);

    3.2. precei ir jābūt Pircēja nesabojātai;

    3.3. precei ir jābūt nelietotai, nezaudējušai preces izskatu (nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsargplēviņas u.c.) (šo punktu nepiemēro tādā gadījumā, kad tiek atgriezta nekvalitatīva prece); 

    3.4. atgriežamajai precei ir jābūt tādā pašā komplektācija, kādā tā tika Pircēja saņemta;

    3.5. atgriežot preci ir obligāti jāiesniedz tās pirkšanas dokuments un aizpildīts atgriešanas dokuments.

4. Atsakoties no līguma (atgriežot preces), Pircējam ir nekavējoties un ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no ziņojuma par atgriešanu iesniegšanu Pārdevējam,  jāizsūta vai jānodod preces Pārdevējam.

5. Preces tiek apmainītas vai par tām samaksāta nauda Pircējam uz viņa norādīto kontu tiek atgriezta ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču atgriešanas dienas.

6. Pārdevējs var neatgriezt Pircējam viņa samaksāto naudu līdz tam, kamēr preces netiek atgrieztas Pārdevējam vai kamēr Pircējs neiesniedz apliecinājumu, ka preces ir izsūtītas Pārdevējam.

7. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgriežamās preces, ja Pircējs neievēro šajā Noteikumu daļā noteikto preču atgriešanas kārtību.